Szkoła Rodzenia Bobas

Szkoła Rodzenia Bobas

Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

O szkole

"Musimy sobie w pełni uświadomić, że czas 
rodzenia składa się głównie z przerw między skurczami."
 
W.Fijałkowski

Jedną z profesjonalnych form przygotowania kobiety do świadomego przeżywania
ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem jest szkoła rodzenia. Zajęcia na
kursie starają się w przystępny sposób pokazać możliwości świadomego
przeżywania porodu, nawiązania więzi psychologicznej między nienarodzonym
dzieckiem a rodzicami, pomagają w dojrzewaniu do ról rodzicielskich.

 

W Szkole Rodzenia BOBAS:

 • zajęcia prowadzi wykwalifikowana położna pracująca na Bloku Porodowym,

 • pierwsze spotkanie przewidziane jest na 24-28 tydzień ciąży, istnieje możliwość dogodnego doboru terminu kursu,
 • małe grupy - mile widziana osoba towarzysząca,
 • zajęcia odbywają się w klimatyzowanej sali,
 • zajęcia trwają 8 tygodni, jedno spotkanie w tygodniu trwające  2 godziny,

 • program każdych zajęć obejmuje gimnastykę wraz z ćwiczeniami oddechowymi i 
  relaksacyjnymi oraz jeden z zaplanowanych tematów,

 • tematyka spotkań obejmuje wykłady dotyczące ciąży,  porodu, pielęgnacji noworodka, karmienia piersią , połogu, prezentacja filmów (laktacja, pielęgnacja noworodka), pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach,

 • istnieje możliwość spotkań indywidualnych,

 • zajęcia w szkole rodzenia BOBAS przygotowują do odbycia porodu rodzinnego,
 • Szkoła Rodzenia współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, w razie zainteresowania istnieje możliwość spotkania  z przedstawicielem.

 • w okresie połogowym wszystkie Panie uczestniczące w kursie mają możliwość otrzymania wsparcia, które bywa niezbędne, w trudnych chwilach związanych z początkiem macierzyństwa,

 • każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, poradniki dotyczące ciąży, pielęgnacji noworodka, karmienia piersią oraz diety kobiety karmiącej, nowe znajomości, ciekawe kontakty,
 • na wyposażeniu Szkoły Rodzenia znajduje się urządzenie łagodzące skurcze porodowe- TENS - istnieje możliwość przetestowania.

 

Koszt kursu:

 • cena uzależniona od rodzaju zajęć
 • spotkania indywidualne, koszt uzależniony od ilości spotkań,
 • więcej informacji dotyczących opłat pod numerem 609 265 551.

 

Opłatę można uiścić w następujących formach:

 • bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu
 • wpłata na konto  mBank 81 1140 2004 0000 3202 5851 7484

 

REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA BOBAS

                                                           1§ 

Organizatorem „Szkoły Rodzenia BOBAS” jest położna mgr Beata Bogusz  właścicielka  SZKOŁY RODZENIA BOBAS.

                                                          2§

 Zasady rekrutacji:

1. Szkoła Rodzenia Bobas:

 a. W szkoleniu z zakresu „Szkoły Rodzenia” może uczestniczyć: kobieta ciężarna lub kobieta ciężarna  z osoba towarzyszącą, nie wcześniej niż od 25 tygodnia ciąży

 b. Osoby zainteresowane  zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach  pod numerem telefonu +48 609 265 551 lub droga mailową  na adres: beatabogusz@op.pl

c. Uczestnicy zajęć  otrzymają informacje zwrotne dotyczące wniesienia koniecznych opłat za kurs oraz inne niezbędne informacje droga mailową lub telefoniczną.

d. Maksymalna ilość uczestników to 4 kobiet w ciąży,  lub 4 pary (kobieta w ciąży + osoba towarzysząca)

                                                       

Zasady oraz tryb odbywania szkolenia:

 1. Warianty Szkoła Rodzenia:
 1. Pełen cykl: 8 spotkań, jeden raz w tygodniu, czas trwania 2 godziny lekcyjne,  zajęcia teoretyczne i ćwiczenia. Koszt uzależniony od osoby lub pary.
 2.  Indywidualna Szkoła Rodzenia 1 uczestniczka lub 1 para , ilość godzin ustalana indywidualnie, 150 – 200 zł,
 3.  Domowa Szkoła Rodzenia - możliwość organizacji szkolenia z dojazdem do domu, stawka ustalana indywidualnie. (zajęcia + dojazd)
 4. Spotkania online: tematyka,  ilość godzin oraz stawka ustalana indywidualnie

2. Nie jest wymagana pisemna zgoda lekarza na uczestnictwo w ćwiczeniach jednak przed ich rozpoczęciem należy zasięgnąć opinii, czy nie ma przeciwwskazań do ich wykonywania.

3. Nieobecność na zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć bez  zwrotu kosztów. Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt uczestniczki w szpitalu – wypis ze szpitala.

 4. Organizację szkolenia, w tym terminy spotkań wraz z tematyką, rozkład zajęć w trakcie poszczególnych edycji szkolenia ustala Organizator szkolenia i przekazuje do wiadomości uczestników podczas pierwszego spotkania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin rozpoczęcia zajęć, po konsultacjach z uczestnikami szkolenia, z przyczyn losowych.

                                                            

Warunki finansowe Szkoły Rodzenia Bobas:

 a Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty wpisowej (100 zł) , zwanej dalej przedpłatą, na konto organizatora i wysłanie maila z określeniem daty konkretnej edycji szkolenia na adres: beatabogusz@op.pl . Przedpłata za udział w zajęciach Szkoły Rodzenia Bobas jest bezzwrotna, wyjątek to udokumentowany pobyt uczestniczki e szpitalu – wypis ze szpitala.

b. Pozostałe opłaty za szkolenie „Szkoły Rodzenia” należy zrealizować przelewem na konto organizatora lub gotówką podczas pierwszych zajęć .

 c. Dane do przelewu: Beata Bogusz , nr konta: 81 1140 2004 0000 3202 5851 7484 mBank, tytułem:  imię i nazwisko oraz termin pierwszego spotkania

      d.  W przypadku zaniechania udziału w zajęciach z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora     lub opuszczenia zajęć przedpłata oraz opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi

                                                                  5§

 Ochrona danych osobowych: Mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązane zostają do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rodo”) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach łączącej nas umowy jest Beata Bogusz  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Rodzenia Bobas Beata Bogusz, pod adresem 15-073 Białystok, ul. Starobojarska 12 lokal 4U, NIP 966-024-20-79 , REGON 200218388 , e-mail: beatabogusz@op.pl . Dane osobowych udostępnione na podstawie i związku z realizacją umowy świadczenia usług w zakresie praktyki pielęgniarek i położnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Dane zostały udostępnione dobrowolne ale ich przetwarzania jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy. Przetwarzane dane obejmują dane o stanie Pani/Pana zdrowia w związku ze świadczonymi usługami oraz w ich ramach. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych i do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu.

 

 

Szkoła Rodzenia współpracuje z:

 

1. Polskim Bankiem Komorek Macierzystych:

 

Drugiej szansy nie będzie

 

 

2. 


3.Klinika Bocian,

4.biustonoszedokarmienia,